wp1e05fc1f.png
Boot
   Garant
Verzekeringen.nl
Bootverzekering
wp16c34424_0f.jpg
wpe6393b90.png
wp39ece5a6.png
wpb5000aa1.png
Trefwoordenlijst

Assurantiebelasting
Dit is de belasting die de overheid over de premie van schade­verzekeringen heft.
Niet alle onderdelen van een reisverzekering zijn assurantiebelastingplichtig.
De annuleringsverzekering is wel volledig assurantiebelastingplichtig. De door u
betaalde belasting wordt door de verzekeraar aan de Belastingdienst afgedragen.

Polisvoorwaarden
Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is
vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaar­den, samen ook wel polis genoemd.
De verzekerde risico’s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking
staan er heel precies in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de
polis vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document.

Premie
Premie kan per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden betaald. U moet
de premie op tijd betalen. Als u niet op tijd betaalt, kan dit tot gevolg hebben dat er
geen dekking meer is.

Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere
verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen
samen meer dan 95 pro­cent van de verzekeringsmarkt.
Wanneer verandert uw situatie? Uw situatie verandert bijvoorbeeld wanneer u
(naar het buiten­land) verhuist of als uw gezinssituatie verandert (samenwonen,
echtscheiding, kinderen).